Privacystatement Elar Verkeersopleidingen B.V.

Elar Verkeersopleidingen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website.

In dit privacystatement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. In de cookieverklaring leest u van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Deze privacystatement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Elar Verkeersopleidingen B.V., hierna genoemd Verkeersschool Elar. Deze privacystatement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Verkeersschool Elar gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Verkeersschool Elar is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Verkeersschool Elar vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leerlingen, klanten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Ook wil zij open zijn over de wijze waarop uw gegevens door haar wordt verwerkt. Daarom treft u onderstaande toelichting aan. Voorop staat dat Verkeersschool Elar zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de AVG stelt.

Voor welke doeleinden verwerkt Verkeersschool Elar uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door Verkeersschool Elar gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten voor onderwijs en onderzoek. De belangrijkste processen waarvoor Verkeersschool Elar persoonsgegevens verwerkt zijn:

 1. Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe leerlingen, leerlingadministratie, interne en externe informatievoorziening, vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten, diploma’s en bevoegdheden, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met leerlingen, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken advies en begeleiding, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole.
 1. Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van een arbeidsovereenkomst, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met de bedrijfsmedische zorg.
 1. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsysteem en betaalsysteem, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, personeelsmanagement, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling.
 2. Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen, cameratoezicht, beheer parkeerfaciliteiten
 3. Algemene processen: web content management, bibliotheeksysteem, fysieke en digitale archivering, medezeggenschap en verkiezingen, klachtenprocedure en beroep en bezwaar
 4. Onderzoek: het uitvoeren van onderwijskundig onderzoek, onderzoek in zowel het algemeen belang als een specifiek belang en maatschappelijk of commercieel onderzoek. Elar Verkeersopleidingen verwerkt persoonsgegevens door middel van de website van Elar Verkeersopleidingen, zoals middels contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Elar Verkeersopleidingen. Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Elar Verkeersopleidingen heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

Van wie verzamelt Elar Verkeersopleidingen persoonsgegevens?

In die hierboven genoemde processen verzamelt Elar Verkeersopleidingen gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Opdrachtgevers, als ook contactpersonen
 • Leerlingen
 • Opleiding-kiezers, aankomende leerlingen
 • Geslaagden
 • Medewerkers, inclusief medewerkers die uit dienst zijn, stagiaires en sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten
 • Bezoekers van de website
 • Onderzoekssubjecten

Welke persoonsgegevens verzamelt Elar Verkeersschool Elar?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedata
 • Geslacht
 • E-mailadres(sen)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons)
 • Beelden (foto’s en/of video’s)
 • Onderwijskundige informatie (zoals BSN, CBRnummer, relatienummer IBKI in het kader van de WRM, voortgang van het onderwijs en onderwijsresultaten)
 • Surf- en clickgedrag
 • Onderzoeksgegevens

Elar Verkeersopleidingen verzamelt persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Elar Verkeersopleidingen ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet

Geven en intrekken van toestemming

Elar Verkeersopleidingen biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, promotionele emails of uw onderwijskundige kenmerken voor het uitvoeren van onderzoek. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u Elar Verkeersopleidingen toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt Elar Verkeersopleidingen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Elar Verkeersopleidingen neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd. Elar Verkeersopleidingen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Elar Verkeersopleidingen kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Elar Verkeersopleidingen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Elar Verkeersopleidingen kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Elar Verkeersopleidingen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De categorieën van derden waarmee Elar Verkeersopleidingen gegevens deelt zijn:

 • Opdrachtgever van leerling
 • Inhuurkrachten
 • Collega-opleidingsinstituten in geval van samenwerking met betreffende instituten
 • Onderzoeksgroepen (geanonimiseerd in diverse overlegvormen en in het kader van bijvoorbeeld stage en/of scriptie

Gegevens worden op verzoek en indien noodzakelijk gedeeld met diverse overheidsinstanties zoals de belastingdienst en opsporingsinstanties

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Elar Verkeersopleidingen verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt in de volgende situatie: indien de opdrachtgever van leerling of de leerling zelf in een land buiten de EU is gevestigd.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Elar Verkeersopleidingen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Elar Verkeersopleidingen. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Elar Verkeersopleidingen nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken kunt u eenvoudig doen met de ‘kopieID’-app van de overheid die u kunt downloaden in de appstore. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Elar Verkeersopleidingen passende beveiligingstechnologie toe. Van (poging tot) misbruik doen wij aangifte. Elar Verkeersopleidingen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Cookies en klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Elar Verkeersopleidingen gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Privacybeleid van derden

Op de website van Elar Verkeersopleidingen kunnen links opgenomen zijn naar andere websites die niet tot Elar Verkeersopleidingen behoren. Elar Verkeersopleidingen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar info@elarlexmond.nl , t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, mw. M.J. Dijkers.

(This site or product includes IP2Location LITE data available from https://lite.ip2location.com)